magyarenglish
LinkedIn
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117.
+36 1 350 0967
info@eusynchronic.hu

JOGSZABÁLYOK

Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem

ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

MUNKAVÉDELEM:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsosorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

TŰZVÉDELEM:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

KÖRNYEZETVÉDELEM:

1995. évi LIII. Törvény - a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény - a vízgazdálkodásról

2000. évi XLIII. törvény - a hulladékgazdálkodásról

2003. évi LXXXIX. törvény - a környezetterhelési díjról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet - a környezeti alapnyilvántartásról

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a hulladékkalkapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet- a levegő védelméről

18/1996. (VI. 13.) KHVMrendelet - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól